iSofMap

iSofMap е ГИС приложение, разработено от нашия екип, за визуализиране на кадастрална информация в интернет среда. Приложението успешно интегрира и осигурява свободен публичен онлайн достъп до базите данни, с които разполага информационната система на кадастралните, регулационните и застроителните планове на Столична община - СОФКАР.

В iSofMap ще откриете:

Актуална електронна карта, отразяваща до най-малки подробности кадастъра на София.

Възможност за разглеждане, включване и наслагване на разнообразни слоеве с информация - административна карта, общ устройствен план, регулационен план, кадастрална карта и кадастрален план предхождащ КККР, карта на възстановената собственост и други.

Свободен онлайн достъп до допълнителни тематични карти с паметници на културата, зони, велоалеи, шумова карта и др.

Безплатен достъп до множество данни за: местонахождението, границите и характеристиките на недвижимите имоти - адрес, планоснимачен номер, номер на кадастрален лист, площ по графични данни, етажност, конструкция на сградите, позволена плътност на застрояване, КИНТ и много други.

Ползване на електронни услуги - Комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР и Извадка от цифров модел.