Отдалечен достъп до СОФКАР

За да  облекчим своите потребители, чиято работа налага ежедневно ползване на геопространствена информация, предоставяме възможност за пряк достъп до данните налични в СОФКАР.

Достъпът до данните се извършва чрез изграждане на телекомуникационна или интернет свързаност между „ГИС – София” ЕООД и конкретния потребител. Екип от наши специалисти инсталира на Вашето работно място специализиран софтуер и провежда обучение.

Информацията, която бихте могли да ползвате чрез отдалечен достъп включва: кадастър, подробни устройствени планове за регулация, общ устройствен план, ортофотоплан, наименования на улици и адреси, шумова карта, карта на паметниците на културата и други тематични карти.

Съобразно Вашите потребности, получавате достъп само до нужните Ви данни, без да е необходим абонамент за цялата система СОФКАР. Броят на достъпните информационни слоеве и възможни справки се определят в зависимост от Вашите конкретни нужди. Това Ви позволява сами да контролирате и оптимизирате своите разходи.

За повече информация погледнете тук или изпратете запитване.